Совети

ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМИ Влијанието на водата во хидрауличниот систем

Време за читање: 6 мин.
ПРОДОЛЖЕТЕ

Дури и најмалиот дефект на хидрауличниот систем може да биде многу скап во смисла на изгубена продуктивност, времето за менување и поправки.Кога ќе дојде до дефект на хидрауличниот систем, вообичаено се обвинува маслото или хидрауличната течност што се користи, бидејќи се проценува дека 90 проценти од случаите на дефект на пумпата се должат на контаминација.

Како да знаеме дали хидрауличниот систем има проблеми? Бучава, покачени температури и бавно или непредвидливо работење се знаци на проблеми со вашиот хидраулички систем. Најчестите причини за лошите хидраулични перформанси се контаминација со честички, контаминација на вода, затнати филтри, висока температура на течноста и неправилни хидраулични течности.

Вода во масло


Меѓутоа, наместо едноставно да се преиспитува квалитетот или перформансите на течноста, важно е да се испита КАКО се случила контаминацијата, што би можело да се направи за да се спречи тоа и да се искористат овие информации за да се ублажат потенцијалните идни проблеми.Според производителите на оригинална опрема и триболозите, причина број еден за дефект на хидрауличниот систем е контаминацијата од водата.Преку низа хемиски реакции, присуството на вода во системот создава корозивна средина, што го скратува животниот век на пумпата или другата опрема.Иако е невозможно да се спречи водата да влезе во вашиот систем, постојат низа процедури и протоколи кои професионалците за одржување можат да ги имплементираат за да ја измерат количината на вода во системот и да работат на нејзино отстранување пред да се случи дефект.


Извори на контаминација од вода

Дури и под најдобри околности и најконтролирани средини, практично е невозможно да се спречи водата да влезе во хидрауличниот систем.Водата може да навлезе преку надворешни извори (преку цилиндрите или протекување на заптивки, протекување во надворешни резервоари, па дури и преку дожд или рутинско миење).Водата може да дојде и од внатрешни извори, вклучувајќи кондензација и разменувачи на топлина.На пример, систем кој работи во топла, влажна средина зема воздух што содржи водена пареа, која се кондензира додека се лади и останува во хидрауличниот систем.

Оваа вода може да биде присутна како растворена, емулгирана или слободна вода.Точката во која течноста не може да задржи повеќе растворена вода се нарекува сатурација.Точките на заситување на хидрауличната течност варираат врз основа на течното основно масло и употребените адитиви, како и работните услови, вклучувајќи притисок и температура.

Проблеми поврзани со контаминација од водата

Еден од знаците за презаситена течност е заматеноста.Меѓутоа, во затворен систем, нивото на водата во системот може да биде тешко да се открие додека не се појават проблеми.

Долго пред да настане дефект, кога ќе се достигне точката на заситеност, почнуваат да се појавуваат следниве проблеми:

 • Површинскакорозија
 • Оксидација- Молекулите на кислород воводата можат да започнат хемискиреакцииза да јаоксидираат течноста, намалувајќи го животниот век на течноста
 • Намален вискозитет, подмачкување, компресибилност и способност за носење товар
 • Хидролиза-Водата и топлината кои дејствуваат заедно, исто така, може да предизвикаатраспаѓање натечности базирани на естер, предизвикувајќиформирање на киселини кои ги абат и кородираат компонентите на системот.Металот може да послужи какокатализаторза овој тип нахемиска реакција
 • Кристализација-При ниски температури,се формираатледени кристали,што ја нарушува работата насистемот
 • Повисоките работни температури може да го принудат системот даработи понапорно и да реагира побавно
 • Кавитација-Водата може да предизвика формирање на парни џебовивотечноста, намалувајќи ја ефективностаи животниот век на течноста
 • Пена-прекумерна количина напенаможедарезултирасобавно реагирање нахидрауличенсистем, какоикавитација
 • Предвремено трошење на адитивот илиталожење, што ја намалуваефикасноста наработатана течноста
 • Создавањетиња-Бидејќи водата еполарна, веројатноеда сеповрзе со другизагадувачи насистемот,како што сесаѓи, смолаи нечистотија.Оваможе да создадетињашто може даги затрупа ситатаидругитемерки за филтрација, ограничувајќи гопротокот намасло восистемот.

Влијанието на изборот на течности врз контаминацијата од водата

Типот на масло или течност што се користи може да има големо влијание врз контаминацијата од водата и отстранувањето на водата од системот.Традиционалните масла и различните класи на EAL (ENVIRONMENTAL ACCEPTABLE LUBRICANT) реагираат различно со водата.За разлика од традиционалните масла, кои не се мешаат со вода, некои EAL, вклучително и одредени хидраулични еколошки синтетички естри (HEES) и синтетиката на полиалкален гликол (HEPG) се емулгираат, што значи дека се наменети да ја апсорбираат контаминацијата од водата.Полиалфаолефините (HEPRs), од друга страна, се деемулзирачки, што значи дека тие ја одвојуваат водата од течноста, наместо да ја апсорбираат.


Многу производители на HEES и HEPG тврдат дека, со оглед на способноста на нивните течности да ја емулгираат водата, нема потреба да се проверува или отстранува водата од системот.Сепак, повеќето OEM не се согласуваат, препорачувајќи да се исцеди и повторно да се наполни течноста со содржина на вода над 5 проценти.Индустријата генерално се чини дека се движи кон поширока употреба на лубриканти за демулгирање, кои овозможуваат лесно отстранување на водата преку нормални методи на одвојување.На терен, HEPRs генерално нудат подолги интервали на одвод и подобрени перформанси, што може да резултира со подобар долгорочен поврат на инвестицијата.

Најдобри практики за спречување на дефекти на системот поврзани со контаминација од водата

Исто како што безброј фактори придонесуваат за распаѓање на хидрауличните масла и течности, постојат многу чекори што може да се преземат за да се спречат дефекти.

 • Проверете го нивото на течности најмалку двапати годишно.
 • Спроведување на програма за анализа на масло.Можно е да се отстранат нагаѓањата од равенката со проверка на нивото на течноста и со воведување ригорозна и редовна програма за анализа на маслото, која може да го тестира нивото на вода присутна во вашите течности, како и клучните индикатори за изведба, како што се: вкупниот број на киселина, вискозност и подмачкување.Со рутинско тестирање на вашите течности, ќе имате информации за да преземете акција пред да се случи дефект.
 • Воспоставете редовни интервали за менување течности.Дури и најдобрите течности ќе се распаѓаат со текот на времето, затоа искористете ги податоците добиени преку анализата на маслото за да го одредите оптималниот интервал на промена за вашите потреби.Иако ова може да изгледа дека одзема време или е скапо, предноста од тековно спроведување ги надминува негативните последици од неуспехот.Погрижете се да го смените филтерот за течност кога го менувате маслото.
 • Не го игнорирајте постојаното протекување - без разлика колку бавно може да изгледа.
 • Следете ги буквално препораките за одржување на производителите на опремата - избегнувањата ќе ве чинат повеќе на долг рок.


Помошта е достапна

Минимизирањето на ризикот од дефекти и максимизирањето на перформансите на оваа скапа опрема е голема одговорност.Сите вклучени, од повисоко раководство, од инженери, до стручни лица за одржување и работници на терен, мора да учествуваат во оваа одговорност.Иако ова може да изгледа застрашувачко, има многу информации и многу ресурси на располагање за помош.OEM имаат воспоставено сертификати за производи, протоколи и упатства, а многу производители на течности можат да понудат увид во изборот на вистинските производи за вашите потреби.Некои производители на течности, нудат програми за анализа на масло за да ви помогнат да добиете солидно разбирање за состојбата на вашите течности, нивното влијание врз перформансите и што можете да направите за да го продолжите животниот циклус на течностите и опремата.


Вурт Македонија во програма ги има хидрауличните масла Triathlon®


Triathlon® хидраулично масло HM-HLP - се хидраулични масла кои се употребуваат како течност под притисок, во современи хидраулични системи. Содржи материјали кои ја зголемуваат отпорноста на стареење на маслото, заштита од корозија и постојаност на високи притисоци (ЕР). Најчесто се употребува во хидраулични системи каде се појавуваат големи термички напрегања и системи кои работат во услови на чести и големи температурни промени на околината. Се произведува од масла обогатени со најсовремени комплекси на адитиви.

Се карактеризира со висока вискозност, голема отпорност на подлизгување, ниска точка на течење. Ја подобрува заштитата на хидрауличните системи од триење, абење, рѓосување и корозија. Високо отпорно на температурни промени при работа.

Употреба кај:

 • Хидраулични системи кај градежни и земјоделски машини.
 • Хидраулични системи на бродска опрема – кранови за товарење, палубски дигалки, кормила, пумпи за преточување на течности и системи за автоматска регулација.
 • Хидраулични преси, алатни машини за производство на пластични маси со вбризгување.

eshop.wurth.com.mk


Сподели на: